Aktualności

Wakacje Wola Rębkowska

Wakacje 2023 - Wola Rębkowska

Wakacje 2023 - Nowy Puznów

Sulbiny Jagodne

Wakacje 2023 - Jagodne

Wakacje 2023 - Sulbiny

Wakacje 2023 - Sulbiny

Wakacje 2023 - Wola Władysławowska

Wakacje 2023 - Wola Władysławowska

Wakacje 2023 - Rębków

Wakacje 2023 - Rębków

Wakacje 2023 - Sulbiny

Wakacje 2023 - Sulbiny

Spotkanie z djetetykiem

Sulbiny - 15 czerwca 2023

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Odżywiać się zdrowo?
Mieć więcej energii i przy okazji oczyścić swój organizm?
Te warsztaty są dla Ciebie!
Przyjdź 15 czerwca 2023r. na godz. 18.00 do GCAK w Sulbinach.

Sulbiny dla dzieci - 04.06.2023

Wyścig rowerowy
Zabawy z animatorem
Konkursy
Malowanie twarzy
Bańki mydlane
Malowanie form gipsowych
Popcorn
Wata cukrowa
Dmuchańce
Mydełka

Wyścig kolarski

KOLARSKI WYŚCIG W PARACH SULBINY 2023

REGULAMIN
CEL IMPREZY:
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji
• Propagowanie aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia
• Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności
• Popularyzacja zasad bezpieczeństwa jazdy na rowerze
• Zachęcenie do zastąpienia samochodu ekologicznym środkiem transportu jakim jest rower
• Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych

ORGANIZATOR:
Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont” https://www.facebook.com/gskhoryzont/
Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach http://gcak.garwolin-gmina.pl/

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:
4 CZERWCA 2023 (niedziela) w godz. 09:00 – 15:00
Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, ul. Wspólna 46, 08-400 Garwolin
/ Biuro zawodów/ Start / Meta

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na stronie internetowej: www.dostartu.pl . Link do zapisów będzie także dostępny na stronie organizatora www.gcak.garwolin-gmina.pl oraz na profilu www.facebook.com/gskhoryzont/.
Start rejestracji 15 maja, godz. 10:00.
Zamknięcie rejestracji online – 1 czerwca, godz. 12:00.
• W biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 09:00- 10:00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
• Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego oraz niniejszym regulaminem.
• W wyścigu parami w kategoriach rower szosowy i rower dowolny startują zespoły 2-osobowe: kobieta – mężczyzna lub kobieta – kobieta lub mężczyzna – mężczyzna, a w kategorii rower rodzinny: rodzic lub opiekun – dziecko.
• Para otrzymuje w biurze zawodów numery startowe z chipami oraz pakietem startowym.
• Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny pomiar czasu wyścigu i przejazdu zawodników.
• Na mecie liczy się wynik drugiego zawodnika w parze.
• Przewidywany start par co 1 min (może być zmieniony w zależności od ilości zawodników).
• Pary w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi parami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego para wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie.
• Jazda w ruchu drogowym otwartym.
• Bezwzględnie należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. Podczas jazdy należy trzymać się prawej strony jezdni.
• Szczegóły dotyczące rozgrywania wyścigu zostaną podane na odprawie technicznej przed startem wyścigu.
• Pierwsze trzy pary biorące udział w wyścigu, w każdej kategorii otrzymują nagrody.
• Dla wszystkich uczestników wyścigu – medale pamiątkowe i pakiety startowe.
• Wyniki będą dostępne na stronie organizatora www.gcak.garwolin-gmina.pl oraz na profilu organizatora www.facebook.com/gskhoryzont/

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Zgłoszenie zawodników elektronicznie lub w biurze zawodów w dniu wyścigu.
• Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność:
- oświadczenia uczestnika zawodów w przypadku osoby pełnoletniej – druk dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy;
- oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zawodów w przypadku osoby niepełnoletniej – druk dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy.
• Udział w Kolarskim Wyścigu w Parach Sulbiny 2023 jest płatny. Wysokość opłaty startowej wynosi 25 zł od osoby (50 zł od pary) – płatność online po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub 30 zł od osoby (60 zł od pary) – płatne gotówką w dniu wydarzenia w biurze zawodów. W dniu wyścigu wpłaty tylko gotówką w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
• Z opłaty wpisowej zwolnione są dzieci i młodzież do lat 18.
• Obowiązkowe posiadanie sprawnego roweru oraz kasku sztywnego.
• W wyścigu mają prawo startować amatorzy z licencją kolarską jak i bez licencji.
• Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania imprezy. Ruch uliczny będzie kierowany przez uprawnione służby, zapewnione przez organizatora.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KATEGORIE:
I. ROWER SZOSOWY - dystans 25,56 km ( 6 x pętla 4,26 km) – pary damskie i mieszane (uczestnicy powyżej 16 roku życia) - dozwolone dwa rowery szosowe.
II. ROWER SZOSOWY - dystans 25,56 km ( 6 x pętla 4,26 km) – pary męskie (uczestnicy powyżej 16 roku życia) - dozwolone dwa rowery szosowe.
III. ROWER DOWOLNY - dystans 12,78 km ( 3 pętla 4,26 km) – pary damskie i mieszane (uczestnicy powyżej 16 roku życia) - dozwolony jeden rower szosowy.
IV. ROWER DOWOLNY - dystans 12,78 km ( 3 pętla 4,26 km) – pary męskie (uczestnicy powyżej 16 roku życia) - dozwolony jeden rower szosowy.
V. ROWER RODZINNY – dystans 4,26 km – para: rodzic lub opiekun i dziecko (dziecko do 10 roku życia) - dozwolony jeden rower szosowy.
VI. ROWER RODZINNY – dystans 4,26 km – para: rodzic lub opiekun i dziecko (dziecko od 11 do 15 roku życia) - dozwolony jeden rower szosowy.

HARMONOGRAM IMPREZY:
09:00 - 10:00 Biuro zawodów / Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
- zapisy uczestników wyścigu, opłaty, wydawanie pakietów startowych 10:15 Odprawa techniczna 10:30 Start kolarskiego wyścigu w parach w poszczególnych kategoriach
- przewidywany start co 1 min (może być zmieniony w zależności od ilości zawodników) 12:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego zmiany.

NAJBLIŻSZE SZPITALE:
• SPZOZ w Garwolinie. ul. Lubelska 50. 08-400 Garwolin. tel.(25) 68-44-700

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Każdy zawodnik, w tym opiekun dziecka jest zobowiązany do stawienia się w biurze zawodów w dniu wydarzenia z dowodem potwierdzającym tożsamość w celu podpisania oświadczenia i odbioru pakietu startowego.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka.
• Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
• Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
• Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu imprezy organizator nie odpowiada.
• Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
• Opiekun prawny/uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
• Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy ze swoim/podopiecznego wizerunkiem w internecie, prasie i telewizji.
• Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
• Każdy zawodnik we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów lub jego przerwania z ważnych przyczyn.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
• Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii dziecięcych w open w przypadku zaistniałej konieczności.
• W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator z Sędzią Głównym zawodów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, ul. Wspólna 46, 08-400 Garwolin informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach zwany dalej Administratorem; 2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych : e-mail: iod@garwolin-gmina.pl.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o sporządzenie kopii nagrania z monitoringu ;
4. Pani /Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udokumentowania rozpatrzenia wniosku o sporządzenie kopii nagrania z monitoringu
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, oraz ograniczenia przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan ze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku

Zajęcia

Zajęcia w GCAK w Sulbinach

Zachęcamy do zapoznania się z naszym programem zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.